IZ RPO WD

Instytucja Zarządzająca

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WD) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat RPO WD dostępne są na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Projekt „Dostosowanie WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie nowych e-usług” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a w szczególności:

 • Osi Priorytetowej nr 2 “Technologie informacyjno-komunikacyjne”
  • Działania nr 2.1. “E-usługi publiczne”
   • Poddziałania nr 2.1.2. “E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Dodatkowe informacje

 • Projekt został złożony w ramach konkursu RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15 dnia 18.04.2016
 • Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskał dnia 18.11.2016 uzyskując 89,70 punktów.
 • Uchwałą Zarządu Województwa nr. 2947/V/16z dnia 09.11.2016 został wybrany do dofinansowania
 • Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 27.04.2017
 • Data zakończenia rzeczowego realizacji Projektu: 31.03.2018
 • Data zakończenia realizacji Projektu: 31.03.2018