O PROJEKCIE

O projekcie

1. Nazwa projektu: „Dostosowanie WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie nowych e-usług”

Nazwa projektu: „Dostosowanie WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie nowych e-usług”.

Numer projektu: RPDS.02.01.02-02-0001/16

Całkowita wartość projektu: 2 333 019,00 pln

Wkład Unii Europejskiej: 1 980 449,68 pln

Beneficjent: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ

Cel i założenia projektu pn: „Dostosowanie WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie nowych e-usług”:

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Celem ogólnym Projektu jest rozwój publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 

1 – dostarczenie nowych e-usług pacjentom WCZ SPZOZ, usprawniających kontakt pacjenta z Centrum,

2 – dostosowanie systemów informatycznych WCZ SPZOZ do wymiany danych z

instytucjami w oparciu o wytyczne CSIOZ.

 

Realizacja przedmiotowego projektu „Dostosowanie WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie nowych e-usług” jest wynikiem konieczności dostosowania funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej do wymagań gospodarki informacyjnej, stanowiącej element kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do pełnego zakresu danych o pacjencie pozwoli na szybszą diagnozę oraz wybór właściwej metody leczenia, a możliwość wglądu w wyniki wykonywanych badań i wydane lekarstwa pozwoli lekarzowi prowadzącemu na stały nadzór nad procesem leczenia. Pacjenci  będą mieli wgląd w wyniki swoich badań obrazowych (USG), możliwość rozmowy z dyżurującym lekarzem itp.

Obecnie, przychodnie, które wdrażać będą e-usługi, przechowują oraz przetwarzają dane wrażliwe we własnym zakresie i z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury teleinformatycznej. Dane te przechowywane są najczęściej w wersji papierowej, wiele zapisów jest niepełnych i/lub nieczytelnych. Ponadto, w przypadkach nagłych, kryzysowych (gdy pacjent jest nieprzytomny, znajduje się daleko od miejsca swojego zamieszkania itp) zapis historii pacjenta bywa niedostępny. Ponadto, skierowania na badania, są wypisywane na papierze, a wyniki badań przekazywane są albo w wersji papierowej, albo na płytach CD, co utrudnia do nich dostęp. Występują także problemy z właściwym zabezpieczeniem przechowywanych danych wrażliwych pacjentów. Wykorzystywane aplikacje informatyczne zazwyczaj nie komunikują się ze sobą (brak interoperacyjności), w związku z tym, te same informacje, wprowadza się wielokrotnie (do każdej z nich osobno), a ten sam pacjent ma w każdej z aplikacji oddzielny identyfikator.
Sektor ochrony zdrowia charakteryzuje się niską jakością informacji zdrowotnej, ponieważ nie istnieją wspólne standardy gromadzenia oraz udostępniania informacji. Istniejące rozwiązania informatyczne nie zapewniają interoperacyjności, a brak współpracy pomiędzy systemami uniemożliwia zarządzanie informacją i uzyskanie aktualnych, integralnych, porównywalnych i kompletnych danych. Przez to utrudniona jest racjonalizacja oraz optymalizacja zarządzania zasobami w zakładach opieki zdrowotnej.
Wdrożenie wymienionych wyżej celów szczegółowych wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia pacjentów WCZ SPZOZ, a pośrednio na konkurencyjność i innowacyjność zakładu. Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie poprawa jakości świadczonych usług medycznych i podniesienie efektywności ponoszonych nakładów finansowych przez WCZ SPZOZ.
Celem ogólnym przedmiotowego Projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i realizowanych przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ.
Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do:

 • poprawy jakości udzielanych świadczeń;
 • poprawy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta dla uprawnionego personelu medycznego oraz samego pacjenta (np. dane opisowe, liczbowe, obrazowe);
 • poprawy jakości i kompletności gromadzonych danych;
 • zredukowania czasu potrzebnego na wypełnienie dokumentacji medycznej, wzrost czasu poświęcanego pacjentowi;
 • zmniejszenia liczby błędów przy przepisywaniu leków;
 • skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
2. Kategorie wydatków

 

Lp. Nazwa kategorii
1. Zakup serwerów do jednostek WCZ SPZOZ wraz z macierzami dyskowymi
2. Zakup i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Informacją.
3. Ujednolicenie stanowisk komputerowych i przygotowanie do integracji z EDM
4. Zabezpieczenie systemów informatycznych
5. Rozbudowa oprogramowania medycznego pod kątem EDM i Eusług
6. Zakup i wdrożenie serwera PACS na potrzeby WCZ SPZOZ
7. Zarządzanie projektem
8. Promocja
3. Geneza projektu

W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na przetwarzanie danych w formie elektronicznej. Z tego powodu planowana informatyzacja Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ obejmować będzie wykonanie takich zadań, jak:


– rozszerzenie funkcjonalności programu medycznego o współpracę z lokalnym archiwum badań obrazowych PACS:
– ujednolicenie struktury stanowisk komputerowych we wszystkich jednostkach WCZ SPZOZ,
– stworzenie wszystkim pracownikom Centrum podpisów elektronicznych,
– stworzenie jednego integralnego Elektronicznego systemu Zarządzania Informacją składającego się z dwóch ściśle powiązanych ze sobą modułów (tj. Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz hurtownia danych),
– przystosowanie użytkowanego programu medycznego do działania w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
– rozszerzenie istniejących już e-usług o dodatkowe, oraz utworzenie nowych e-usług dla pacjentów WCZ SPZOZ,
– zabezpieczenie systemów informatycznych, poprzez zwiększenie ilości wirtualnych serwerów.


Wskazane działania pozwolą zrealizować WCZ SPZOZ takie założenia, jak:

 1. Priorytetem rozwoju systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem WCZ SPZOZ jest neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji (zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020r.”). Oznacza to uniezależnienie platformy sprzętowej (sieć, serwery, stacje robocze itp. od platformy programowej, czy to rozliczeń z płatnikiem (NFZ), czy też innych systemów teleinformatycznych (komunikacja z ZUS, system F-K itp.).
 2. Zgodność przyjętych rozwiązań z platformami projektowymi „P1” i „P2” Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 3. W zależności od dostępnych środków finansowych, realizacja poszczególnych etapów wdrożenia technologii teleinformatycznych.
 4. Przyjęte rozwiązania muszą zapewnić możliwie jak najdłuższą żywotność sprzętu i oprogramowania (inwestycje informatyczne nie mogą być celem samym w sobie a jedynie umożliwić bądź zwiększyć funkcjonalność i możliwości dostosowania się do warunków rynkowych SPZOZ).
 5. Zastosowanie jawnych, powszechnie dostępnych otwartych standardów informatycznych z uwzględnieniem i preferencją wykorzystywania norm i procedur normalizacyjnych (np.: wykorzystanie darmowych dystrybucji oprogramowania itp.).
 6. Koordynacja, współdziałanie i współdzielenie zasobów (Dz. U. 2013.463). 7. Zgodność przyjętych rozwiązań z ustawą z 28-04-2011r. (system informacji w ochronie zdrowia) (Dz. U. Nr 113, poz.657 z późn. zm.)
 7. Zgodność wszystkich rozwiązań z „Krajowymi Ramami Interoperacyjności”.

  Celem przywołanego powyżej „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020r.”, jest skuteczne funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o dobrze dostosowane do jej potrzeb usługi i systemy teleinformatyczne, które będą efektywne, funkcjonalne, w pełni ze sobą współpracujące kosztowo i udostępniające informacje, . Dlatego trzeba traktować procesy informatyzacyjne administracji jako elementy jednego, korporacyjnego Systemu Informatycznego Państwa z pełnymi konsekwencjami takiego podejścia: prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi, planistycznymi, finansowymi, personalnymi itd. By zrealizować ten cel, praktycznie wszystkie systemy informatyczne muszą wymieniać pomiędzy sobą dane w taki sposób, by przekazana informacja była użyteczna i nadawała się do dalszego procesowania. Ze względu na specyfikę poszczególnych składowych różnych systemów, proces ten będzie wymagał szeregu procedur dostosowawczych i stworzenia interfejsów brzegowych do wymiany danych. Z tego względu wszystkie proponowane w niniejszym projekcie rozwiązania służą dostosowaniu WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z elementami systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami i stworzeniu nowych e-usług, tak, by realizował on założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020r. oraz spełniał wytyczne CSIOZ (wersja 1.1 reguł biznesowych i walidacyjnych dla opracowanych typów elektronicznych dokumentów medycznych.), Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1 – usioz Art. 7 ust. 1) i Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P2 – usioz Art. 6 ust. 1). Wdrożenie wszystkich przewidzianych w ramach niniejszego projektu zadań zapewni dobre przygotowanie WCZ SPZOZ do implementacji elektronicznego obiegu dokumentów i w pełni elektroniczną obsługę pacjenta. Stanowi także przygotowanie WCZ SPZOZ do wdrażanych projektów krajowych: Projekty P1 i P2 CSIOZ (Platforma rejestrów medycznych) oraz dostosowanie do wymogów stawianych placówkom zdrowia przez obowiązujące przepisy. Implementacja wszystkich zadań jest zgodna z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.