REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Rejestracja Elektroniczna

REGULAMIN DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI PACJENTÓW

Pobierz regulamin w wersji PDF

1. Pacjent posiada prawo do korzystania z elektronicznej rejestracji do wybranych lekarzy we wszystkich należących do Wrocławskiego Centrum Zdrowia przychodniach za pośrednictwem strony internetowej www.spzoz.wroc.pl lub rejestracja.spzoz.wroc.pl.

2. Do korzystania z komputerowego systemu rejestracji usług upoważnia unikalny identyfikator
oraz hasło dostępu, które pacjent może otrzymać  osobiście w dowolnie wybranej
przychodni należącej do Wrocławskiego Centrum Zdrowia, gdzie:

a) identyfikatorem pacjenta – jest podany przez pacjenta login lub wygenerowany przez
program ciąg znaków (min 8 znaków),
b) hasło dostępu jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8 znaków, jednej dużej litery i jednej cyfry,
c) hasło dostępu jest znane wyłącznie pacjentowi, który jest za nie odpowiedzialny i nie
powinien go udostępniać osobom trzecim. Pacjent jest zobowiązany zapobiegać jego utracie,
d) logowanie do systemu wymaga każdorazowo wprowadzenia identyfikatora oraz hasła
dostępu do strony rejestracja.spzoz.wroc.pl
e) przy pierwszym logowaniu program poprosi o zmianę hasła. Hasło należy wprowadzić
dwukrotnie w odpowiednie pola. Hasło nie może być krótsze niż 8 znaków.
3. Prawidłowe zalogowanie do strony umożliwia:
a) umówienie wizyty,
b) anulowanie wizyty,
c) uzyskanie podglądu listy zarejestrowanych i odbytych wizyt,
d) wgląd do przepisanych leków i zaleceń przekazanych przez lekarza do
wizyty,
e) uzyskanie dostępu do profilu użytkownika z możliwością jego edycji (zmiana hasła),
f) uzyskanie dostępu do podglądu wyników badań laboratoryjnych.

4. Wrocławskie Centrum Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje
wykonane przy użycia hasła dostępu przez osoby trzecie.

5. WCZ SPZOZ zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych
przez pacjenta w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

6. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie: 24 godziny od daty
bieżącej do końca bieżącego roku.

7. Warunkiem skutecznej rejestracji POZ jest posiadanie aktywnej deklaracji złożonej w
dowolnej przychodni WCZ SPZOZ wypełnionej aktualnymi danymi personalnymi pacjenta.
Jeśli tak nie jest, pacjent powinien niezwłocznie złożyć nową deklaracje z wyborem lekarza.

8. Niedozwolone jest:
a) umawianie wizyt do kilku lekarzy danej specjalności,
b) niewykorzystywanie umówionych wizyt.

Trzykrotne zarejestrowanie się i nie zrealizowanie zaplanowanej wizyty z winy pacjenta prowadzi do całkowitej blokady konta. W celu odblokowania konta należy zgłosić się osobiście do dowolnej
przychodni WCZ SPZOZ (Przycisk “KONTAKT” w panelu logowania do rejestracji internetowej).

9. Podana godzina przyjęcia pacjenta jest czasem orientacyjnym.

10. W przypadku wizyt prywatnych opłaty pobierane są w rejestracji przychodni przed wizytą.

11. W razie jakichkolwiek problemów z działaniem strony lub w przypadku problemów z zalogowaniem,
prosimy o kontakt z sekcją Informatyki:

ul. Podróżnicza 26/28,
53-208 Wrocław,
tel. 71/39-11-762.

lub na adres mailowy: infor@spzoz.wroc.pl

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ DLA PACJENTA

Pobierz plik PDF zawierający instrukcję

W dowolnej placówce WCZ SPZOZ, w rejestracji, można uzyskać dane do logowania w
rejestracji internetowej WCZ SPZOZ. Po akceptacji regulaminu, pacjent otrzymuje wydruk z
loginem i hasłem do pierwszego zalogowania w systemie. Jeśli pacjent podał do kontaktu telefon komórkowy, hasło zostanie wysłane również w w wiadomości SMS. Uzyskanie dostępu do rejestracji internetowej i korzystanie z niej jest nieodpłatne.

1. Logowanie
1.1. Wejście na stronę
System e-Pacjent dostępny jest poprzez dowolną przeglądarkę WWW.
Dostęp do jakichkolwiek swoich danych (informacje o wizytach, możliwość
umówienia/anulowania wizyty, przegląd wyników badań) pacjent może uzyskać dopiero po
zalogowaniu się do systemu przy pomocy panelu widocznego na stronie głównej systemu
https://rejestracja.spzoz.wroc.pl

Po wejściu na stronę przechodzimy do ekranu logowania:
1.2. Pierwsze logowanie
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, pacjent przy pierwszym logowaniu i
zaakceptowaniu hasła przez system zostanie poproszony o zmianę hasła na nowe.
Hasło takie musi mieć minimum OSIEM znaków, zawierać przynajmniej jedną dużą literę i jedną cyfrę!
Należy ponownie podać hasło z wydruku (Aktualne hasło) i dwukrotnie wprowadzić nowe
hasło w pola: [Nowe hasło] i [Nowe hasło (powtórzenie)]. Następnie należy nacisnąć przycisk [Zatwierdź]. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, po lewej stronie pojawi się menu
dostępnych opcji. Jeśli hasła były różne, lub wystąpi inny błąd, należy postępować zgodnie z
komunikatami pojawiającymi się na ekranie.

2. Umawianie wizyt
Po zalogowaniu, z menu (po lewej stronie ekranu) można wybrać dostępne opcje. Portal
domyślnie ustawi się w tryb planowania wizyty. Aby wybrać wizytę, należy wybrać jedną z
dostępnych dla rejestracji internetowej placówek:
Po wybraniu przychodni, należy wybrać poradnię:
Wówczas pojawi się lista dostępnych lekarzy. Po wybraniu lekarza, pojawi się terminarz z dostępnymi
wolnymi terminami:

Będą widoczne kratki dla poszczególnych dni i godzin, gdzie:
– dostępne do rejestracji wizyty PRYWATNE (płatne w rejestracji przed wizytą)
Dla pacjentów wybierających godziny prywatne: cennik usług WCZ SPZOZ dostępny jest
pod adresem: http://www.spzoz.wroc.pl/cennik,
– dostępne do rejestracji wizyty ubezpieczonych pacjentów NFZ,
– dostępne do rejestracji wizyty ubezpieczonych pacjentów NFZ lub wizyty prywatnej.
Godziny już zarezerwowane przez pacjentów nie są wyświetlane na ekranie.
W zależności od rodzaju wizyty i odpowiadającej pacjentowi daty i godziny przyjęcia, należy kliknąć
odpowiedni wolny termin. Pojawi się okno potwierdzenia rejestracji wizyty:

Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, naciskamy [REZERWUJ], jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyboru, należy nacisnąć [ANULUJ].
UWAGA!
Nie wolno rejestrować się na godziny prywatne jeśli chcą Państwo by wizyta była
zrealizowana z ubezpieczenia zdrowotnego! W przypadku wizyt prywatnych odpłatność
jest dokonywana przed wizytą w rejestracji przychodni.

3. Przegląd umówionych wizyt.
Po zarezerwowaniu wizyty program w przeglądzie wizyt pokaże zarejestrowaną wizytę:
Jeśli naciśniemy klawisz [DANE WIZYTY] portal wygeneruje plik pdf z danymi wizyty.
Po odbyciu wizyty, oraz zatwierdzeniu jej przez lekarza, uzyskamy dostęp do listy
przepisanych leków i do przekazanych przez lekarza zaleceń dla pacjenta.

Jeśli naciśniemy klawisz [ZALECENIA], portal wyświetli dodatkowe okno z zaleceniami i przepisanymi lekami.

4. Anulowanie rezerwacji wizyty.
Jeśli z różnych przyczyn wizyta nie będzie mogła się odbyć, można anulować rezerwację. W
celu usunięcia wizyty należy nacisnąć klawisz [Anuluj]. Portal poprosi o potwierdzenie usunięcia rezerwacji wizyty.
UWAGA: Wizytę można anulować nie później niż 48 godzin przed wizytą! (24 godziny dla wizyt Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 48 godzin dla pozostałych wizyt)

5. Wyniki badań
Portal daje pacjentom możliwość podglądu wyników badań diagnostycznych (opcja dostępna
podczas pozyskania loginu i hasła w rejestracji przychodni). W celu przeglądu wyników badań
należy z lewego menu wybrać [Badania]. Po wybraniu menu [Badania] pojawi się okno z listą wszystkich zleceń laboratoryjnych.
Proszę zwrócić uwagę na zakres dat: „od” i „do”. Zakres dat powinien być tak ustawiony, by
obejmował termin, kiedy była wizyta w punkcie pobrań, oraz konieczny czas na uzyskanie
wyniku.
UWAGA !!!
Wyniki będą widoczne tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pacjent był w punkcie pobrań
jednej z przychodni WCZ SPZOZ i korzystał ze skierowania wystawionego w jednej z placówek WCZ SPZOZ!!!

6. Wylogowanie
Prawidłowe opuszczenie strony i wylogowanie z portalu nastąpi po naciśnięciu klawisza
menu: [Wyloguj]

7. Informacje dodatkowe
W przypadkach innych, niż opisane powyżej, problemów i potrzeb, proszę kontaktować się z rejestracjami
poszczególnych przychodni. Zakładka [kontakt] nad menu pacjenta. Podane są tam numery
telefonów do każdej rejestracji wszystkich placówek WCZ SPZOZ. W przypadku zagubienia
loginu i hasła bądź blokady konta, należy zgłosić się osobiście do rejestracji w dowolnej
placówce WCZ SPZOZ (Zakładka [kontakt] nad menu pacjenta).

LOGOWANIE

W celu zalogowania się do systemu należy zapoznać się z Regulaminem i Instrukcją a następnie kliknąć w poniższy link:

https://rejestracja.spzoz.wroc.pl